Rakúsky súd potvrdzuje: Očkovanie na školách nie je povinné, absencia dôkladného poučenia o očkovaní a informovaného súhlasu je zanedbanie pri výkone lekárskej praxe

OčkovanieOčkovanie sa často považuje za „povinné“ aj napriek tomu, že neexistuje zákon, ktorý by požadoval zaočkovanie detí.  Súdy však môžu tieto záležitosti ujasniť a často to urobia veľmi explicitne, tak ako tomu bolo aj v Rakúsku.

Rozhodnutie súdu z Grazu, Rakúsko: Je očkovanie na školách minulosťou?

Najnovšie rozhodnutie súdu môže znamenať koniec školského očkovania. Verdikt Vyššieho Krajinského súdu v Grazi (6 5/10t R) z 19 mája 2010 totiž znamená koniec očkovaniu na školách, aspoň v jeho súčasnej podobe.


Čo sa vlastne stalo?

Žiaci druhého ročníka školy v Kühnsdorfe boli zaočkovaní proti Hepatitíde B v rámci imunizačného programu lekárkou z oblasti Völkermarkt dňa 11.10.2004. V záujme vykonávania očkovacieho programu bola táto lekárka požiadaná, aby ponúkala očkovanie proti hepatitíde B. Toto očkovanie malo byť primárne vykonávané na deťoch vo veku 12 rokov, ktoré predtým očkované neboli. Ako dôsledok tohto očkovania, došlo u žiaka k zápalu zrakového nervu. Výsledkom bolo závažné zrakové postihnutie spôsobujúce takmer úplnú slepotu a zníženie potenciálu práceschopnosti v budúcnosti až o 90%. Federálny sociálny úrad uznal toto poškodenie očného nervu (atrofia zrakového nervu) dieťaťa za dôsledok očkovania vakcínou proti hepatitíde typu B. Rodičia chlapca sa obrátili na Krajinský súd v Klagenfurte za účelom vymoženia náhrady škody.

Lekárka, ktorá chlapca očkovala, teraz musí zaplatiť odškodné za ujmu na zdraví očkovaného žiaka. Súd dospel k rozhodnutie o jej vine zo zanedbania pri výkone lekárskej praxe kvôli faktu, že táto lekárka  pred očkovaním žiakov dostatočne neinformovala o možných rizikách a dôsledkoch očkovania.  Pritom takéto praktiky očkovania sú rovnaké takmer na každej škole v Rakúsku.  Tento rozsudok v podstate znamená, že doterajší spôsob očkovania na školách už nie je dovolený.

Je očkovanie na školách vyžadované zákonom?

Počas tohto súdneho procesu vyšlo najavo, že vládne až zarážajúca ignorancia právnej situácie a existujúcej legislatívy súvisiacej s očkovaním na školách. Lekári, rodičia a ani úrady nie sú dostatočne alebo vôbec informovaní o legislatívnom stave v tejto oblasti.

Všeobecne prevládajúci názor bol, že očkovanie na školách je “normálny štandardný postup počas školského roka” a očkovanie proti hepatitíde B je súčasťou tohto “štandardného procesu”.  Takéto názory vzbudzujú dojem, akoby očkovanie bolo iba bežnou “udalosťou v škole” a  odvádzajú pozornosť od faktu, že očkovanie je medicínskym úkonom s možnými dôsledkami pre zdravie našich detí. Pedagógovia, lekári a dokonca aj veľa právnikov si neuvedomuje, že neexistuje nič také ako povinné očkovanie v Rakúsku, a tým pádom ani povinné očkovanie na školách. Tento fakt sa stal všeobecne známejším až v súvislosti s podobným súdnym procesom.  Najvyšší súd (1Ob271/06v) objasnil svojím rozsudkom zo dňa 27.03.2007, že školské očkovanie nie je aktom verejnej moci.  To znamená, že očkovanie na školách nie je povinné. Ešte od čias povinného očkovania proti kiahňam a tuberkulóze vládne v mnohých štátnych inštitúciách mylné presvedčenie, že očkovanie stále spadá pod záväzné nariadenia vládnych autorít a je preto povinné. Práve pod rúškom takéhoto názoru, ignorujúc skutočný právny stav v tejto veci, sa očkovanie na školách prezentovalo ako „oficiálne očkovanie vykonávané zdravotníckym personálom a zaznamenávané do očkovacieho preukazu“. Takýto postup vzbudzoval dojem, že aj očkovania na školách sa vykonávajú v rámci „oficiálnych imunizačných aktivít štátu (očkovacích kampaní)“, ktoré boli zavedené a rozšírené o štátne školy.

Najvyšší  súdny dvor Rakúska sa však s takto prezentovaným názorom nestotožnil.  Očkovanie na školách je podľa názoru súdu čisto dobrovoľná a súkromná záležitosť a nemôže byť prezentovaná ako aktivita povinne zavedená štátnymi autoritami zdravotníctva, keďže očkovanie v Rakúsku nie je zákonom vyžadované.

Informovaný súhlas, poučenie o očkovaní

Doteraz bol informovaný súhlas vykonávaný prostredníctvom formulárov a dotazníkov, ktoré rodičia očkovaného dieťaťa vyplnili štyri týždne pred dátumom očkovania. Rodičia v dotazníku odpovedali na otázky, či bolo ich dieťa posledné štyri týždne zdravé, či sú si vedomí nejakých alergií a alergických reakcií, prípadne porúch imunity dieťaťa. Tesne pred samotným očkovaním sa lekár dieťaťa opýtal, či sa cíti dobre a či je zdravé. Avšak takáto konverzácia medzi očkovaným a očkujúcim, akokoľvek by bola priateľská, nemá v skutočnosti nič dočinenia s dôkladným informovaným súhlasom, aj keď žiak/študent s očkovaním súhlasí.

Čo je to informovaný súhlas?

Informovaný súhlas zahŕňa niekoľko záležitostí súvisiacich s očkovaním, pričom dôkladné poučenie sa nemá obmedzovať len na možné následky chorôb, proti ktorým sa očkovanie vykonáva, ale má obsahovať aj detailné vysvetlenie možných vedľajších účinkov a rizík očkovania a ďalšie relevantné informácie, pričom je dôležité položiť si aj takéto otázky:

–          Vykonáva sa dané očkovanie ako intervencia proti aktuálnemu ohrozeniu danou chorobou?

–          Existuje skutočne reálna a bezprostredná hrozba nákazy danou chorobou?

–          Je daný žiak/študent v rizikovej skupine možnej nákazy?

–          Aké veľké je skutočné riziko možnej nákazy danou chorobou a aké škody na zdraví môže nákaza spôsobiť?

–          Aké sú riziká a vedľajšie účinky danej vakcíny, očkovania?

–          Existujú tzv. „ojedinelé“, „závažné“, prípadne až „život ohrozujúce“ vedľajšie účinky v rámci daného konkrétneho očkovania?          

Ako by sa mali poskytovať informácie o očkovaní?

Informácie súvisiace s očkovaním by sa mali poskytovať osobne, vyplňovanie formulárov a dotazníkov a zaškrtávanie políčok ÁNO/NIE je nepostačujúce a nepodáva dôkladné vysvetlenie.

Očkovanie chlapcaOčkovanie nie je liečba, ale profylaxia (teda mala by slúžiť ako prevencia) a preto sa nemôže považovať za „urgentnú zdravotnú starostlivosť“, ktorá si vyžaduje rýchlu aplikáciu. Preto by sa mal pacientom ponechať dostatočný čas na to, aby sa mohli dôkladne a zodpovedne rozhodnúť v súvislosti s očkovaním.  Osobe, ktorá má byť zaočkovaná, sa musí ponechať dostatočný priestor na zváženie a prehodnotenie výhod a rizík očkovania, aby sa mohla slobodne a bez nátlaku rozhodnúť, čo je aj cieľom vzdelávania v tejto oblasti a poskytovania informácií. Rozhodnutie súdu v tomto spore je preto vítané, keďže rešpektuje slobodu človeka a jeho právo na sebaurčenie.

Záver:Tento rozsudok má ďalekosiahle dôsledky. Po ňom by už malo byť pedagogickým pracovníkom, lekárom, zdravotníckemu personálu a úradom zrejmé, že neexistuje zákonom ustanovená povinnosť očkovania na školách. Pojem „školské očkovanie“ je zavádzajúci. Očkovanie na školách vykonané bez informovaného súhlasu rodičov môže viesť k trestnému stíhaniu. Rodičia musia byť o prípadnom očkovaní svojich detí oboznámení osobne a poskytnuté informácie musia byť komplexné. Tieto informácie musia byť poskytnuté takým spôsobom, aby boli rodičom zrejmé riziká nákazy, proti ktorej má očkovanie chrániť, ako aj riziká a možné dôsledky spojené s očkovaním. Až potom sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa zaočkujú alebo nie.  Doteraz poskytované informácie o očkovaní,  dotazníky, formuláre a stručné otázky kladené dieťaťu pred očkovaním neboli adekvátne a dostatočné. Očkovania bez dôkladného informované súhlasu sú ukážkovými príkladmi zanedbania zdravotnej starostlivosti a lekári môžu byť súdmi odsúdení v prípade poškodenia zdravia dieťaťa očkovaním. Školy na rodičov nesmú vyvíjať nátlak, aby ich deti boli očkované.

Dr. Johann Loibner
25. 10. 2010

Nemecký originál článku: Kommentare zu „Interessantes Gerichtsurteil aus Graz: Schulimpfungen passé?“

Anglická verzia článku Austrian Court Affirms: School Vaccinations Not Obligatory, Lack of Informed Consent is Malpractice

Preklad z nemeckého originálu do anglického jazyka: Erwin Alber alberfj@yahoo.com

Preklad z angličtiny do slovenčiny: RNDr. Peter Matu

 

Foto 1: pixabay.com

Foto 2: Injection of arztsamui at FreeDigitalPhotos.net

1 komentár k “Rakúsky súd potvrdzuje: Očkovanie na školách nie je povinné, absencia dôkladného poučenia o očkovaní a informovaného súhlasu je zanedbanie pri výkone lekárskej praxe”

  1. Prijal by som kontakt na admina, alebo aspon nejaky kontakt…
    a skuste si zmenit css v body sekcii
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;

    Odpovedať

Vložiť komentár